DE ORGANISATIE

Het hart van Stichting Het Klederdrachtmuseum ligt in het museum. Van hieruit worden al onze activiteiten georganiseerd.
Raad van Toezicht
Swinda Hagedoorn (Voorzitter)
Maurits van Balen Blanken
Martijn Naberman
Management
Directeur – Jolanda van den Berg
En een fantastische groep met vrijwilligers!
Doelstelling van Stichting Het Klederdrachtmuseum (uit statuten):
De stichting heeft ten doel het tot stand brengen van een Klederdracht-cultuurcentrum, waaronder een museum, te vestigen te Amsterdam. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het exploiteren van het museum en het verwerven van fondsen voor investering, exploitatie en tentoonstellen van de collectie van het museum, en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Beloningsbeleid
De Raad van Bestuursleden zijn onbezoldigd. Wel bestaat recht op vergoeding van gemaakte onkosten. Met personeelsleden zijn individuele arbeidsovereenkomsten gesloten op marktconforme basis.
Beknopt verslag van uitgevoerde activiteiten en beleid 
Meer informatie over uitgevoerde activiteiten en het beleid vindt u in dit verslag
ANBI informatie
De Belastingdienst heeft het Klederdrachtmuseum aangemerkt als culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het RSIN van Stichting het Klederdrachtmuseum is 856842503